Löpning & livet tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av digitala löp- och träningsprogram, utbildningsmaterial inom löpning, styrka och rehabilitering (”Tjänsterna”). Tjänsterna säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Löpning & Livet (”Avtalet”). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord. Dessa Tjänster ingår i abonnemangspriset utan extra kostnader för tilläggstjänster. Dessa Allmänna villkor gäller för Löpning & Livets tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor (samt separat Integritetspolicy) utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Allmänt

Användaransvar: Användaren ansvarar för att använda Tjänsterna med eget omdöme och ansvar. Vi tillhandahåller rekommendationer för en hälsosam och bra löpträning och livsstil, men kan inte ta ansvar för skador eller liknande som kan uppstå.

2. Avtalstid

Abonnemang kan tecknas för perioder på 3, 6, eller 12 månader. Efter avtalstidens utgång upphör abonnemanget automatiskt, men kan förnyas av användaren.

3. Abonnemangsavgift

Betalningar för abonnemang görs i förskott. Återbetalning av prenumerationsavgiften kommer inte att göras under den relevanta prenumerationsperioden. Löpning & Livet förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående periods abonnemangsavgift.

4. Betalningsvillkor och ränta

4.1. Betalning mot faktura

En faktura utfärdas och skickas till abonnentens e-postadress. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta. Vid påminnelse om utestående betalning kan det tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK.

4.2. Betalning med kort och via internetbank

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via lopningochlivet.se Vid betalning med kort och via internetbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts. Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner STRIPE som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt. Vid betalning via Swish kontrolleras det av Löpning & Livet. Efter genomförd betalning kommer kunden att skickas en e-postbekräftelse innehållande personlig inloggningsinformation till det valda abonnemanget. 

5. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Löpning & Livet och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas till tredje part. 

6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 11 § 11 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Underhåll

Löpning & Livet förbehåller sig rätten att underhålla och därmed ändra innehållet i tjänsten.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Löpning & Livet.

9. Uppsägning av abonnemang

Löpning & Livet förbehåller sig rätten att säga upp ett abonnemang med omedelbar verkan och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet om:

9.1 abonnenten agerar i strid med dessa villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.

9.2 – Uppsägning av abonnemang

företaget försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

9.3 – Uppsägning av abonnemang

abonnenten inte betalar en förfallen faktura efter det att påminnelsen har skickats, eller på annat sätt bryter mot sin betalningsskyldighet.

10. Personlig information

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Eat Sleep Run AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Eat Sleep Run AB är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde. Genom att bli kund och använda tjänsten godkänner du vår Integritets- och cookiespolicy som en del av avtalet.

11. Ansvarsbegränsning

Löpning & Livet ansvarar inte för en eventuell förlust som abonnenten lider till följd av felaktig användning eller vid fel eller brister i tjänsten. Detsamma gäller eventuella krav mot abonnenten till följd av användning av tjänsterna från Löpning & Livet. Löpning & Livet ansvarar inte för ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med användning av den beställda tjänsten. Löpning & Livet ansvarar inte för påstådda eller uppkomna skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt beror på eller påstås vara beroende av innehållet i Löpning & Livets tjänster. 

12. Upphovsrätt och licensiering

Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet. Tjänsterna från Löpning & Livet är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Löpning & Livet och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av tjänsterna på annat öppet nät eller på annat sätt, utöver de delar som Löpning & Livet gett tillåtelse till i tjänsten.

13. Teknisk standard

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof, arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

14. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof, arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

15. Kundtjänst

Löpning & Livets erbjuder support och hjälp i form av video och text, ett communityforum och en supportchat med veckovisa svar.

16. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

17. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.

För att skapa en anpassad integritets- och cookiepolicy för Löpning & Livet utifrån era allmänna villkor, är det viktigt att beakta de specifika aspekterna av er verksamhet. Jag kommer att ge en struktur för en sådan policy, anpassad efter de detaljer ni tillhandahållit i de allmänna villkoren. Notera att detta endast är en vägledning och bör anpassas ytterligare av en juridisk expert för att säkerställa fullständig överensstämmelse med gällande lagar och regler.


Integritets- och Cookiepolicy för Löpning & Livet

1. Inledning
Denna policy beskriver hur Löpning & Livet (genom Eat Sleep Run AB) samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter för våra abonnenter och användare.

2. Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, och betalningsinformation när abonnenter registrerar sig för våra tjänster. Dessa uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla avtalet.

3. Användning av personuppgifter
Personuppgifter används för att hantera abonnemang, ge tillgång till tjänsterna, skicka viktig information samt för kundsupport. Vi kan även använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och för marknadsföringsändamål, om användaren samtyckt till detta.

4. Lagring och säkerhet
Personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt och är endast tillgängliga för auktoriserad personal. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse.

5. Cookies och spårningsteknik
Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att analysera hur våra tjänster används. Användare kan styra användningen av cookies genom sina webbläsarinställningar.

6. Delning av personuppgifter
Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan användarens uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

7. Dina rättigheter
Användare har rätt att begära tillgång till, ändring av eller radering av sina personuppgifter. Dessutom har användare rätt att invända mot viss användning av deras uppgifter och begära begränsning av behandlingen.

8. Ändringar i policyn
Denna policy kan uppdateras periodiskt. Vi kommer att informera användarna om väsentliga förändringar, antingen via e-post eller på vår webbplats.

9. Kontaktinformation
För frågor om denna policy eller dina personuppgifter, kontakta oss via info@lopningochlivet.se